Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Piotr Obacz

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. (+48) 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne Fundusze Stypendialne

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka powstał i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Lidię Procyk i Annę Łysiak, które w ten sposób pragną uczcić pamięć swego ojca Bohdana Łysiaka.

Bohdan Łysiak (1915-2010) z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodził z Uhnowa k. Rawy Ruskiej (dawne województwo lwowskie). Całe życie pozostał wierny swoim ukraińskim korzeniom. Był zwolennikiem współpracy polsko – ukraińskiej, propagowanej przez paryską „Kulturę".

Fundusz został powołany uchwałą Senatu UJ z dnia 29 lutego 2012 roku. Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się studentów lub doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Termin składania dokumentów upływa dnia 24 września 2018 r.

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność – filologia ukraińska; studenci studiów drugiego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność – filologia ukraińska, a także doktoranci Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
 • zaświadczenie o średniej ważonej ocen za rok akademicki 2017/2018 wystawione przez sekretariat właściwej jednostki (wymagana średnia ocen co najmniej 4,0);
 • życiorys uwzględniający opis dodatkowych osiągnięć (aktywność naukowa, a w szczególności udział w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych; aktywność w kole naukowym, a w szczególności organizacja konferencji naukowych i seminariów) wraz z dokumentami je potwierdzającymi.

W przypadku braku kandydatów spełniających wymienione kryteria, stypendium może zostać przyznane pochodzącemu z Ukrainy studentowi innego Wydziału UJ, który ukończył drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź jest studentem studiów drugiego stopnia, albo pochodzącemu z Ukrainy doktorantowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, spełniającemu warunki określone w Regulaminie Funduszu.

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Wydziałów UJ oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów i samorządu doktorantów. 

Kontakt:
Piotr Obacz
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Biuro Doskonalenia Kompetencji
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Zobacz również:

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundusz jest też wyrazem pamięci o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości ziem kresowych.

Fundusz został powołany uchwałą Senatu UJ z dnia 28 września 2016 roku. Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady, w skład której wchodzą: przedstawiciel darczyńcy, co najmniej 2 przedstawicieli władz UJ, przedstawiciel UJ CM, przedstawiciel Związku Sybiraków oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów i samorządu doktorantów.

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego Ad Polonos mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia;
 • uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 w roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek; w przypadku studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich średnią ważoną ocen co najmniej 3,5;
 • legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 • są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina.

O stypendia za wyniki w nauce z ww. Funduszu mogą ubiegać się również doktoranci UJ Collegium Medicum, którzy ukończyli pierwszy rok studiów doktoranckich i spełniają łącznie następujące warunki:

 • wykazują się udokumentowaną aktywnością naukową, a w szczególności: czynnym udziałem w konferencjach naukowych (referat, sesja posterowa), publikacjami, udziałem w projektach (badania naukowe, prace rozwojowe);
 • legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 • są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina.

W przypadku braku kandydatów wśród doktorantów UJ Collegium Medicum spełniających łącznie powyższe kryteria, stypendium może zostać przyznane doktorantowi UJ Collegium Medicum, spełniającemu również wszystkie wymienione wcześniej warunki (wyszczególnione w ust. 1 pkt 2 Regulaminu Funduszu Stypendialnego Ad Polonos), który ukończył co najmniej drugi rok studiów doktoranckich.

Komplet dokumentów kandydata studenta powinien zawierać:

 • wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 • zaświadczenie o średniej ważonej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki;
 • kserokopię Karty Polaka lub decyzji konsula RP stwierdzającej pochodzenie polskie (oryginał do wglądu);
 • kserokopię paszportu (oryginał do wglądu).

Komplet dokumentów kandydata doktoranta powinien zawierać:

 • wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu;
 • życiorys uwzględniający opis dodatkowych osiągnięć w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a Regulaminu Funduszu wraz z dokumentami je potwierdzającymi;
 • kserokopię Karty Polaka lub decyzji konsula RP stwierdzającej pochodzenie polskie (oryginał do wglądu);
 • kserokopię paszportu (oryginał do wglądu).

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Kompletne dokumenty należy dostarczać do Biura Doskonalenia Kompetencji (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków). Termin składania dokumentów upływa 20 października 2017 r.

Kontakt:
Piotr Obacz
Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 3953
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Zobacz również

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi powstał dla upamiętnienia wielkiego dzieła Królowej Jadwigi, która cały osobisty majątek przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej i tym samym zainicjowała 600 lat nieprzerwanej działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze. Twórcy Funduszu mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie dojdzie do zacieśnienia więzi i wymiany doświadczeń pomiędzy uczonymi tej części Europy, a Kraków i jego Uniwersytet staną się ośrodkiem naukowym jak dawniej promieniującym na wschód i południe.

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu, wybranej spośród samodzielnych pracowników naukowych wszystkich Wydziałów UJ i stanowiącej równocześnie Komisję Kwalifikacyjną. Fundusz utrzymuje się z dotacji i darów od osób fizycznych i prawnych, zmierzając do zgromadzenia tzw. "kapitału żelaznego", który w przyszłości umożliwi mu funkcjonowanie niezależne od wysokości i częstotliwości wpłat.

Wysokość stypendium wynosi 1500 zł. Każdy stypendysta ma zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju w domu studenckim na koszt Uniwersytetu oraz podstawową opiekę zdrowotną na czas pobytu.

Konkurs ogłaszany jest raz w ciągu roku akademickiego.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego/doktoranta wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu Funduszu,
 • życiorys,
 • program badań naukowych do zrealizowania w Krakowie,
 • informację o dotychczasowych pracach naukowych,
 • spis publikacji kandydata,
 • rekomendację od pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora dołącza opinię swojego opiekuna naukowego.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Doskonalenia Kompetencji (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 r.

Kontakt:
Piotr Obacz
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Biuro Doskonalenia Kompetencji
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Lista stypendystów Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi 2017-2018

Lista stypendystów Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi 2018-2019

Postać Królowej Jadwigi

Królowa Jadwiga (1374-1399) - księżniczka z rodu Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego, w roku 1384 została królową Polski; tuż przed swoją przedwczesną śmiercią w roku 1399 przekazała w testamencie cały swój osobisty majątek na rzecz odnowienia Akademii Krakowskiej i zapoczątkowała swym szczodrym darem 600 lat nieprzerwanej działalności naszej Almae Matris. Mądra i wspaniałomyślna decyzja Królowej Jadwigi podyktowana była przenikliwą świadomością wymagań, jakie wyrastają przed Rzeczpospolitą po połączeniu z Wielkim Księstwem Litewskim. Ogromne państwo potrzebowało stolicy z prężnym uniwersytetem, zdolnym objąć swym zasięgiem całą dzisiejszą Europę środkowowschodnią. Dzięki tej dalekowzrocznej polityce Kraków i Akademia Krakowska na kilka wieków stały się prawdziwym ośrodkiem naukowym i kulturalnym w Europie.

Zobacz również:


The Queen Jadwiga Fund

The Queen Jadwiga Fund was established to commemorate the grand decision of the Queen who bequeathed her entire private wealth to restore the Kraków Academy and thus initiated 600 years of scholarly and teaching activity of the Jagiellonian University. The aim of the Fund is to aid scholars and PhD students from Central-Eastern Europe, former Soviet Union and the Balkan area, who plan to conduct their research in Kraków. The original creators of the Fund hope that this initiative will lead to closer ties between scholars from this part of Europe.

The fund is financed by donations from individual benefactors and companies. The initiators hope it will accumulate enough capital to achieve financial independence in the future.

The scholarship value is 1500 PLN. The recipients are provided with accommodation in a double room in a student dormitory and basic healthcare during their stay.

Documents required:

 • application form according to the formula of Attachment 1 to the Queen Jadwiga Fund Rules,
 • CV,
 • plan of research to be conducted in Kraków,
 • information about the applicant's academic work,
 • list of publications,
 • reference from a member of the Jagiellonian University academic Staff.

An academic without a postdoctoral degree must also enclose a letter of reference from his or her academic supervisor.

The documents must be submitted to the Competency Development Office of the Jagiellonian University (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków) by June 15, 2018.

Contact:
Piotr Obacz
Centre for Academic Support
Jagiellonian University in Kraków
PL 31-007 Kraków
ul. Gołębia 24, room 013
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

List of grantees 2017-2018

List of grantees 2017-2018

See also:

Fundusz Stypendialny im. Adama Krzyżanowskiego

Celem Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego od roku akademickiego 2007/2008 jest wspieranie najzdolniejszych doktorantów naszej Wszechnicy z otwartym przewodem doktorskim.

Od początku istnienia Funduszu, tj. od roku 2000, stypendia otrzymało 140 osób. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy roku akademickiego i wypłacane w ratach od października do lipca.

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych.

Z powodu braku środków, nabór wniosków o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego na rok akademicki 2017/2018 nie zostanie ogłoszony.

Kontakt:
Piotr Obacz
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Biuro Doskonalenia Kompetencji
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Zobacz również

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych

Skład Rady na lata 2016-2020:

 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Wydział Prawa i Administracji); 
 • Dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Wydział Filozoficzny);
 • Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak (Wydział Historyczny);
 • Dr hab. Agnieszka Korniejenko (Wydział Filologiczny);
 • Dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki);
 • Prof. dr hab. Andrzej Budkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej);
 • Prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Wydział Matematyki i Informatyki);
 • Dr hab. Wacław Makowski (Wydział Chemii);
 • Dr hab. Joanna Kapusta (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi);
 • Prof. dr hab. Danuta Czarnecka (Wydział Lekarski);
 • Prof. dr hab. Barbara Malawska (Wydział Farmaceutyczny);
 • Prof. dr hab. Antoni Czupryna (Wydział Nauk o Zdrowiu);
 • Dr hab. Marek Nahotko (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej);
 • Prof. dr hab. Anna Reczyńska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych);
 • Dr hab. Dariusz Latowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii);
 • Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka (Wydział Geografii i Geologii);
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ;
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów UJ.

Decyzja nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie: powołania składu Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016–2020

Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 maja 2017 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz zmiany decyzji nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016-2020

Nasi Darczyńcy

Dzięki wsparciu finansowemu, życzliwości osób prywatnych oraz firm, Własne Fundusze Stypendialne UJ mogą wspomóc najbardziej potrzebujących stypendystów.

Cieszy nas fakt, iż w dalszym ciągu nie pozostaje obojętna idea niesienia pomocy studentom i doktorantom naszej uczelni.

Za to wsparcie pragniemy szczególnie podziękować:

 • Panu Erazmowi Pruszyńskiemu, Fundacja Kulturalna Rodziny Pruszyńskich;
 • Pani prof. dr hab. Urszuli Marcie Doleżal;
 • Pani Lidii Procyk i Pani Annie Łysiak;
 • Państwu Grażynie i Winfriedowi Erhardt;
 • Fundacji Bankowej im. dr. Marka Kantona- Bankowi PEKAO SA;
 • Firmie SCANMED MULTIMEDIS SA;
 • Panu Randy'emu Charlesowi Eppingowi, Central Europe Foundation;
 • Panu Grzegorzowi Murzańskiemu, Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak";
 • Państwu Danucie i Januszowi Hamerom;
 • Pani Marii Gorczycy;
 • Ks. Kazimierzowi Szkaradkowi, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolas.